نسخه خدمات پس از فروش

این نسخه بیشتر برای خدمات پس از فروش مجموعه مختلف و ارتباط مستقیم با درخواستها و نیاز تعمیرات و نگهداری مشتری بر می گردد در ضمن همه ما می‌دانیم که امروزه برای کارخانجات و فروشگاه تولیدی و یا بنگاه‌ تجاری دیگر فروش به معنای اتمام کار نیست، بلکه فروش شروع یک راه است؛ به‌طوریکه امروزه مشتریان انتظار دارند که فروشنده خدمات مناسب و سریع را با کمترین هزینه، در قبال آنان انجام دهد.از سوی دیگر با افزایش تدریجی مشتریان یک شرکت کنترل و نگهداری اطلاعات خرید یک مشتری، تاریخ گارانتی کالا و شیوه‌ ارایه خدمات به آنان می‌تواند زمان و هزینه‌ زیادی را متوجه سازمان نماید.ویژگی‌ها و امکانات

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109