مدیریت وکاهش هزینه IT

دغدغه اصلی مدیران فناوری اطلاعات نحوه درست و منطقی استفاده از بودجه اختصاص یافته به آن حوزه طبق برنامه ریزی قبلی می باشد .ولی گاها این برنامه ریزی ها بعلت وقوع خرابی ناگهانی تحقق نیافته و مشکلات عدیده ای را برای حوزه فناوری اطلاعات بوجود خواهد آورد که باید کسر منابع مالی خود را با هزاران تبصره و سرفصل تامین کنند .

عموما مدیران فناوری اطلاعات بعلت عدم داشتن گزارشات آماری دقیق از هزینه خرید ،تعمیرات در سال گذشته نسبت به درخواست اولیه بودجه هر سال مشکل داشته و گاها تقاضا خود را صرفا با بحث تورم منطبق کرده و این کار اصلا علمی و منطقی نبوده و مشکلات متعددی را برای آنها در طی سال بهمراه خواهد داشت .

در فصل گذشته چقدر هزینه تعمیرات داشته ایم ؟

چه قطعاتی را خریداری کرده ایم ؟

با چه شرکتها یا پیمانکارانی در فصل تابستان کار می کنیم ؟

بیشترین خرابی هزینه بر چه چیز ی بوده اند ؟

چه مارکی بیشترین خرابی را بهمراه داشته ؟

چقدر مواد مصرفی مصرف کرده ایم ؟

هزینه سرویس و بازدید ماهیانه تجهیزات چقدر شده است ؟

چند درصد از تجهیزات گارانتی دارند و مشمول هزینه نیستند ؟

عمر خرابی تجهیزات چقدر است ؟

رسیدن به جواب فوق ما را به سمت مدیریت مدرن و تخصصی در حوزه فناوی اطلاعات هدایت می کند ابزار نرم افزاری که بتواند ما را در قدم به قدم فعالیت آن حوزه یاری و آمار دقیقی را برای تصمیم گیری نسبت به استفاده از تجهیزات یا خرید مجدد آنها یا بودجه ریزی هر سال یاری نماید.

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109