ارتباط با اکتیودایرکتوری

یکی از دغدغه کاربران تجهیزات در سازمان حفظ کردن نام کاربری یا پسورد مختلف از نرم افزار متعدد است که موجب سر درگمی آنها و عدم استفاده به موقع از نرم افزار می شود .

نگاه مدیران فناوری اطلاعات در عرصه خرید نرم افزار متعدد به این سمت میل کرده که صد در صد خریدها باید به شکلی در حوزه فناوری صورت بگیرید که نرم افزار خریداری شده قابلیت ارتباط با مدیریت شبکه آن سازمان که عموما از اکتیو دایرکتوری استفاده می شود باشد

تا در کانورت برخی دیتا ها کار به راحتی صورت پذیرد .

آیا نرم افزار شما با اکتوی دایرکتوری یکپارچه است ؟

آیا می توانیم برای استفاده از نرم افزار شما یوزرها را از اکتوی دایرکتوری بخونیم ؟

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109