پشتیبانی نرم افزار help desk

بعد از ن ی شدن خرید شما می توانید به مدت 15 ماه از پشتیبانی رایگان نرم افزار help desk استفاده کنید و در صورت مراجعه حضوری هزینه ایاب و ذهاب و اقامت بر عهده خریدار می باشد .

  1. رفع مشکلات احتمالی
  2. آموزش
  3. ارائه ویرایشها و آپدیت جدید

در سال آتی در صورت تمایل به استفاده از ویرایش جدید نرم افزار و پشتیبانی ،خریدار موظف است برای سال دوم 20 درصد مبلغ خرید نرم افزار را بعنوان هزینه پشتیبانی پرداخت نماید. و در سال بعد نیز طبق تعرفه موجود عمل نماید .و این هزینه مشمول هزینه ایاب و ذهاب ،اقامت یا آموزش مجدد نمی باشد.

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109