مدیریت قرارداد حوزهIT

با توجه به اینکه حوزه فناوری اطلاعات در سازمان ها شاهرگ ورودی قرار داد جزء و کل می باشد عموما تهیه و تنظیم و مدیرت این قرارداد ها با توجه به تغییرات و جابجایی متعدد سازمانی کاری بس دشوار می باشد .

و عدم مدیریت بر قرارداد موجب سوخت رفتن بودجه سازمانی گردیده و راه را برای سوء استفاده کردن پیمانکاران برون سازمانی باز خواهد نمود .

موضوع قرار داد چیست؟

چه مدت زمان و با چه کیفیی باید انجام شود ؟

آیا آرشیوی از قرار داد ها در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد؟

چگونه از اتمام مدت قرارداد اطلاع پیدا می کنیم ؟

جابجایی مسئولین چه تاثیری بر قرارداد این حوزه دارد؟

به چه بند قرارداد باید رجوع کنم ؟

نواقص قرارداد قبلی در حوزه فناوری اطلاعات چیست ؟

کدام یک از بند قرارداد انجام نشده است ؟

تنها ابزار کنترلی پیمانکاران قراردادها می باشد..

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109