ساختار سازمانی حوزه IT

ساختار سازمان چیست؟

ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکار هماهنگی رسمی و همچنین الگو تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟

ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.

پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند. و حد و حدودی که واحد سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند.

ساختار سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات در سازمان ها به چه صورت پایه ریزی شده است ؟

چارت سازمانی موجود در حوزه فناوری اطلاعات به چه صورت تعریف می شود ؟

سازمانی سالم یا ساختار سازمانی محکم حرکت می کند .

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109