سرویس ها و بازدید دوره ای (pm)

واژه سرویس و بازدید عموما برای حوزه فناوری اطلاعات ملموس بوده چون در طول سال برای جلوگیری از خرابی احتمالی اقدام به تعمیرات پیشگیرانه یا اصطلاحا pm می کنند چه مواردی در این روند دخیل است .

  1. تعریف برنامه سرویس و بازدید
  2. لیست تجهیزات
  3. لیست سرویسکاران یا پیمانکاران
  4. لیست اقدامات انجام شده
  5. ثبت نتایج کار و تاییده کاربران استفاده کننده از تجهیزات
پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109