مدیریت پیکربندی در ITILنظارت دقیق و عمیق بر کلیه‌ی تجهیزات IT سازمان خود را به میزکار امن‌پرداز بسپارید.

میزکار امن‌پرداز توانمندی شما را در نظارت و کنترل تجهیزات IT سازمان بالا خواهد برد و مدیریت آن را برای شما آسان خواهد کرد.

میزکار امن‌پرداز توانمندی شما را در نظارت و کنترل تجهیزات IT سازمان بالا خواهد برد و مدیریت آن را برای شما آسان خواهد کرد.

با یکپارچگی موجود مابین این مولفه و مولفه مدیریت رخدادها شما به‌راحتی می‌توانید ریشه مشکلات را شناسایی نمایید.


ويژگی‌ها

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109