مدیریت ارتقاء در ITILکدام شاخص‌ها می‌توانند بیان‌گر وضعیت جاری IT سازمان شما باشند. آیا شاخص‌ موردنظر معیار مناسبی برای ارتقاء سطح خدمات IT می‌باشد؟

میزکار امن‌پرداز با فرآهم نمودن گزارشات جامع، این امکان را در اختیار مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان قرار می‌دهد تا با مشاهده وضعیت موجود از جهت‌ مختلف، و بررسی آن، مسیر ارتقاء و رشد فناوری اطلاعات سازمان را به درستی تشخیص دهند، و به سمت آن حرکت نمایند.پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109