مدیریت انبار و دارایی‌ IT

با مدیریت انبار و دارایی‌ IT سازمان، چرخه‌ی مدیریت تجهیزات IT سازمان خود را کامل نمایید.

انبار IT یکی از مهمترین بخش‌ واحد فناوری اطلاعات سازمان‌ می‌باشد. موجودی انبار شاخصی حیاتی برای ارائه خدمات می‌باشد. لذا مدیریت و نظارت بر انبار و دارایی‌ IT می‌تواند سهم بسزایی در ارائه خدمات ایفا نماید.پیگیری چرخه‌ی عمر تجهیز از زمان خرید، بایگانی در انبار، استفاده‌ی کاربر، تعمیر، اسقاط و ... به شما کمک خواهد کرد تا با جزییات کامل چرخه‌ی عمر دارایی‌ IT سازمان را مدیریت نمایید.

ويژگی‌ها

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109