چهارشنبه 06 مهر 1401

مصاحبه با سرکار خانم مهندس مریم حسین زاده بعنوان بانوی کارآفرین موفق

حضور عوامل برنامه مهربانو در شرکت تانیان و مصاحبه با سرکار خانم مهندس مریم حسین زاده بعنوان بانوی کارآفرین موفق