سه شنبه 04 مهر 1402

مصاحبه با سرکار خانم مهندس مریم حسین زاده بعنوان بانوی کارآفرین موفق

سه شنبه 26 مرداد 1400
1851

حضور عوامل برنامه مهربانو در شرکت تانیان و مصاحبه با سرکار خانم مهندس مریم حسین زاده بعنوان بانوی کارآفرین موفق