دوشنبه 04 تیر 1403
>00:00:00

بررسی و پیاده سازی طرح نوآورانه پویا نمای هوشمند(پونه) در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سه شنبه 02 شهریور 1395
976

بررسی و پیاده سازی طرح نوآورانه "پویا نمای هوشمند(پونه)" در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نظرات