دوشنبه 04 تیر 1403
>00:00:00

بررسی و پیاده سازی طرح نوآورانه پویا نمای هوشمند(پونه) در مرکز رشد دانشگاه قم

سه شنبه 02 شهریور 1395
2218

بررسی و پیاده سازی طرح نوآورانه پویا نمای هوشمند(پونه) در مرکز رشد دانشگاه قم

نظرات