جمعه 17 آذر 1402

بررسی و پیاده سازی طرح نوآورانه پویا نمای هوشمند(پونه) در مرکز رشد دانشگاه قم

سه شنبه 02 شهریور 1395
1863

بررسی و پیاده سازی طرح نوآورانه پویا نمای هوشمند(پونه) در مرکز رشد دانشگاه قم